Шумораи Албани аз 1 то 100

# Writing your language Writing Reading
0 нол Zero -
1 як Një -
2 ду Dy -
3 се Tre -
4 чаҳор Katër -
5 панҷ Pesë -
6 шаш Gjashtë -
7 ҳафт Shtatë -
8 ҳашт Tetë -
9 нӯҳ Nëntë -
10 даҳ Dhjetë -
11 ёздаҳ Njëmbëdhjetë -
12 дувоздаҳ Dymbëdhjetë -
13 сенздаҳ Trembëdhjetë -
14 чордаҳ Katërmbëdhjetë -
15 понздаҳ Pesëmbëdhjetë -
16 шонздаҳ Gjashtëmbëdhjetë -
17 ҳабдаҳ Shtatëmbëdhjetë -
18 ҳаждаҳ Tetëmbëdhjetë -
19 нуздаҳ Nëntëmbëdhjetë -
20 бист Njëzet -
21 бисту як Njëzet e një -
22 бисту ду Njëzet e dy -
23 бисту се Njëzet e tre -
24 бисту чор Njëzet e katër -
25 бисту панҷ Njëzet e pese -
26 бисту шаш Njëzet e gjashtë -
27 бисту ҳафт Njëzet e shtatë -
28 бисту ҳашт Njëzet e tetë -
29 бисту нӯҳ Njëzet e nëntë -
30 сӣ Tridhjetë -
31 сӣ яке Tridhjetë një -
32 сӣ ду Tridhjetë e dy -
33 сӣ се Tridhjetë e tre -
34 сӣ чор Tridhjetë e katër -
35 сӣ панҷ Tridhjetë e pesë -
36 сӣ шаш Tridhjetë e gjashtë -
37 сӣ ҳафт Tridhjetë e shtatë -
38 сию ҳашт Tridhjetë e tetë -
39 сӣ нӯҳ Tridhjetë e nëntë -
40 чил Dyzetë -
41 чиҳил яке Dyzet e një -
42 чилу ду Dyzet e dy -
43 чиҳил се Dyzet e tre -
44 чилу чор Dyzet e katër -
45 чилу панҷ Dyzet e pesë -
46 чилу шаш Dyzet e gjashtë -
47 чилу ҳафт Dyzet e shtatë -
48 чилу ҳашт Dyzet e tetë -
49 чилу нӯҳ Dyzet e nëntë -
50 панҷоҳ Pesëdhjetë -
51 панҷоҳ яке Pesëdhjetë e një -
52 панҷоҳу ду Pesëdhjetë e dy -
53 панҷоҳ се Pesëdhjetë e tre -
54 панҷоҳ чор Pesëdhjetë e katër -
55 панҷоҳ панҷ Pesëdhjetë e pesë -
56 панҷоҳ шаш Pesëdhjetë e gjashtë -
57 панҷоҳ ҳафт Pesëdhjetë e shtatë -
58 панҷоҳ ҳашт Pesëdhjetë e tetë -
59 панҷоҳ нӯҳ Pesëdhjetë e nëntë -
60 шаст Gjashtëdhjetë -
61 шаст як Gjashtëdhjetë e një -
62 шаст ду Gjashtëdhjetë e dy -
63 шаст се Gjashtëdhjetë e tre -
64 шаст чор Gjashtëdhjetë e katër -
65 шаст панҷ Gjashtëdhjetë e pesë -
66 шаст шаш Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 шаст ҳафт Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 шаст ҳашт Gjashtëdhjetë e tetë -
69 шаст нӯҳ Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 ҳафтод Shtatëdhjetë -
71 ҳафтод яке Shtatëdhjetë e një -
72 ҳафтод ду Shtatëdhjetë e dy -
73 ҳафтод се Shtatëdhjetë e tre -
74 ҳафтод чор Shtatëdhjetë e katër -
75 ҳафтод панҷ Shtatëdhjetë e pesë -
76 ҳафтод шаш Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 ҳафтод ҳафт Shtatëdhjetë e shtatë -
78 ҳафтод ҳашт Shtatëdhjetë e tetë -
79 ҳафтод нӯҳ Shtatëdhjetë e nëntë -
80 ҳаштод Tetëdhjetë -
81 ҳаштод яке Tetëdhjetë e një -
82 ҳаштод ду Tetëdhjetë e dy -
83 ҳаштод се Tetëdhjetë e tre -
84 ҳаштод чор Tetëdhjetë e katër -
85 ҳаштод панҷ Tetëdhjetë e pesë -
86 ҳаштод шаш Tetëdhjetë e gjashtë -
87 ҳаштод ҳафт Tetëdhjetë e shtatë -
88 ҳаштод ҳашт Tetëdhjetë e tetë -
89 ҳаштод нӯҳ Tetëdhjetë e nëntë -
90 навад Nëntëdhjetë -
91 навад яке Nëntëdhjetë e një -
92 наваду ду Nëntëdhjetë e dy -
93 наваду се Nëntëdhjetë e tre -
94 наваду чаҳор Nëntëdhjetë e katër -
95 наваду панҷ Nëntëdhjetë e pesë -
96 наваду шаш Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 наваду ҳафт Nëntëdhjetë e shtatë -
98 наваду ҳашт Nëntëdhjetë e tetë -
99 наваду нӯҳ Nëntëdhjetë e nëntë -
100 яке аз сад Njëqindë -